А̀РКА

А̀РКА ж. 1. Конструктивен елемент от различен материал (камък, дърво, тухла, стомана, стоманобетон) с дъговидна форма над отвор в стена или между колони, стълбове на мост и др. Още по-отблизо тя видя, че там са два байрака, от двете страни на една отворена порта, с арка отгоре. Ив. Вазов, Съч. ХII, 30. Зад гърба му се извиваше арката на една ниша, в която проблясваха оръжия. А. Дончев, ВР, 133. Долу Марица се слушаше като шуми буйно под темните арки на моста. К. Величков, ПССъч. I, 55. ● Обр. Изплитат арка сведените клони — / върви под нея нашата колона. Ас. Босев, ДО, 48.

2. Декоративна конструкция във вид на сводеста врата, построена временно или трайно в чест на тържествено събитие, високопоставено лице и под. На шарения мост бе издигната една триумфална арка. Тук князът биде причакан от духовенството, градския съвет и еснафите, които бяха дошли със своите знамена [да го посрещнат]. С. Радев, ССБ I1 385. На шосета крой площада издигнаха арка. По средата на арката написаха с големи червени букви: "Добре дошли, скъпи гости!" Г. Караславов, Избр. съч. V, 212. Над дъбовата арка се ветреят три копринени знамена. Конницата мина под арката. . Влязохме в първото село. А. Каралийчев, ПГ, 164. Брадненбургската варата е арка.

3. Сводест вход на градина, парк или друг ограден обект и под. Божан Кънчев спря под малката цветна арка на градинката пред клуба. А. Страшимиров, Съч. I, 221. В трудовата зона на бригадата се влиза през величествената арка на лагер "Христо Ботев". Г. Караславов, ПМ, 81. След час и половина усилен ход майорът спря пред арката на застава "Габър". Б. Несторов, СР, 113.

Триумфална арка. Архит. Монументален архитектурен паметник с един или три сводести отвора, построен в чест на победа, победител и под. Триумфалната арка в Париж.

— От лат. arcus ’лък, дъга, арка’.

АРКА̀

АРКА̀ ж. Остар., сега простонар. 1. Гръб (Ст. Младенов, БТР).

2. Прен. Подкрепа, покровителство, закрила. Сега вече тя има арка̀, тя знае сега, че зад гърба ѝ седи мъж, седи майстор, дето чука в дюкяна и приноси мъжка печалба. Т. Влайков, Съч. II, 241. — Какво сте се умълчали? — извика от прага мижо Сали.. — Шефке, ти барем кажи какво има? — .. — Давай им арка, давай им — обади се Фатма. Б. Несторов, АР, 29.

3. Прен. Покровител, закрилник. Оставете го Хасан ага. Аз можах да го изпитам и уверявам ви, че неговата работа е съвсем проста. .. — Валлаха, кузум Ботьо, право да ти обадя, ще ма разсърдиш с тие твои думи. Не излязвай арка за такива царски душмани. З. Стоянов, ЗБВ III, 44. В наший град гърците, гагаузите са силни, че и пашата е голяма арка на владиката. Ил. Блъсков, ДБ, 99.

Вземам / взема арка от някого. Диал. Придобивам смелост; окуражавам се. А има будали, които се мъкнат по акъла им. . От граничарите вземат арка и се перчат, че скоро и тук щяло да бъде като по цялата държава. Б. Несторов, СР, 182.

— Тур. arka. Друга (диал.) форма: я р к а̀.

Списък на думите по буква