АРМЀНЧЕ

АРМЀНЧЕ, мн. ‑та, ср. 1. Дете от арменската народност, дете на арменец. Като третокласник можех вече и да нотирам, и то не само прости песнички, а даже и твърде сложни, .. , които ми пееха моите съученици арменчета. Ст. Грудев, ББ, 10.

2. Разг. Млад арменец или млада арменка. Лодкарят ни е едно осемнайсет-деветнайсет годишно арменче, но — добър гребец! ... Д. Калфов, Избр. разк., 59.

— Друга (диал.) форма: е р м ѐ н ч е.

Списък на думите по буква