А̀РТИКА

А̀РТИКА ж. Преддверие на църква, нартика; нартекс. Когато Петко войвода сложи ръцете си на дъсчената обшивка в женското отделение на църквата, всички замлъкнаха. Той погледна към артиката,

където бяха първенците на Пелевун, като че искаше да говори само на тях. Ст. Сивриев, ПВ, 185.

Списък на думите по буква