АРХЕО

АРХЕО-. Първа съставна част на сложни думи със значение ’древен’, напр.: археология, археоптерикс.

— От гр. Bρχαqος ’древен’.

Списък на думите по буква