АРХЕОЛО̀ГИЯ

АРХЕОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Дял от историческата наука, който въз основа на достигналите до нас древни паметници на материалната култура изучава историческото минало на човечеството. Класическа археология. Средновековна археология. // Този дял от историческата наука като учебна дисциплина, специалност, изучавана във висше учебно заведение. Следвам археология.

— От гр. Bρχαιολογία.

Списък на думите по буква