АСИМЀТРИЯ

АСИМЀТРИЯ, мн. няма, ж. Отсъствие или нарушение на симетрията или хармонията, съразмерното разположение на частите на едно тяло, един предмет, обект; несиметричност, несъразмерност. Противоп. симетрия.

— От гр. Bσυμμετρία.

Списък на думите по буква