АСИМИЛА̀ЦИЯ

АСИМИЛА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Биол. Присъщ на живите организми процес, при който растенията образуват органични съединения от неорганични, а повечето от останалите живи организми усвояват готови органични вещества, необходими за изграждането на тъканите им и за развитието и съществуването им.

2. Полит. Претопяване, поглъщане на една народност от друга или на един език от друг (обикн. на по-малобройната или на зависимата, покорената народност). Наред с дискриминацията на християните турската феодална власт се домогвала и до асимилация на българския народ. За тази цел били предприети на няколко пъти масови помохамеданчвания на българското население. Ист. Х и ХI кл, 103-104.

3. Езикозн. Уподобяване на един шумов съгласен звук със съседния звук в една и съща дума както по отношение на учленяването му, така и в акустично отношение, напр. преминаване ва "з" в "с" под влияние на "к" в изкуство. Противоп. дисимилация. Асимилацията по звучност е жив звуков закон в съвременния български език. Частична асимилация.

4. Минер. Вид магматичен процес, при който магмата стопява и приема в състава си веществото на съседните ѝ скали.

5. Прен. Книж. Пълно усвояване на познания, идеи, схващания.

Прогресивна асимилация. Езикозн. Уподобяване на шумов съгласен звук на обратния по звучност съгласен под влияние на предходен звук с обратна звучност. Случаи на прогресивна асимилация [в българския език], когато уподобяването се извършва под влияние на предходната съгласна, се откриват най-често със съгласните [в, в’] в позиция след беззвучните съгласни [т, с, х]: свой [сфой].., свеж [сфеш]. АГ I, 206.Регресивна асимилация. Езикозн. Уподобяване на шумов съгласен звук на обратния по звучност съгласен под влияние на следващ звук с обратна звучност или в края на думата. Редуването [на звучни и беззвучни съ‑

гласни].. е свързано с обеззвучаването на звучните съгласни в края на думата и с регресивната асимилация по звучност между две шумови съгласни. АГ I, 204-205.

— От лат. assimilatio ’уподобяване’ през фр. assimilation и нем. Assimilation.

Списък на думите по буква