АСПИРА̀НТ

АСПИРА̀НТ м. Лице с висше образование, което се подготвя във висше учебно заведение или в научноизследователски институт за преподавателска или научна работа с писане и защита на докторска (в близкото минало кандидатска) дисертация за получаване на образователната и научна степен доктор; докторант. Аспирант по органична химия. Редовен аспирант. Задочен аспирант. Ръководство на аспирант.

— От лат. aspirans, -ntis ’който се старае да достигне нещо’ през рус. аспирант.

Списък на думите по буква