АТЛЀТ

АТЛЀТ м. 1. Лице, което се занимава с атлетика. Всяка предолимпийска година се характеризира с великолепни постижения, резултат на усилената подготовка на атлетите от цял свят. ОФ, 1955, бр. 3445, 4.

2. Разш. Човек с развито, хубаво телосложение и с голяма физическа сила. Боби погледна стройната фигура на лодкаря, хубавото му обветрено лице и се усмихна, като че искаше да каже: "Разправяй ми ги тия... Чакала си ме.. Докато тоя тук атлет е бил край тебе!"... М. Грубешлиева, ПП, 54.

— От гр. Bθλήτης ’борец’ през нем. Athlet и фр. athléte. — В-к Знание, 1875, бр. 1, 10.

Списък на думите по буква