АТМОСФЀРА

АТМОСФЀРА ж. 1. Само ед. Газообразната обвивка на Земята. Най-после, след дълго и светкавично летене, пред тях се изпречи тя — Земята, и "Светкавица" потъна в нейната атмосфера. Елин Пелин, ЯБЛ, 146. // Газообразната обвивка около Слънцето, планетите и другите небесни тела. "Венера е голяма колкото Земята, обикаля Слънцето за 225 дни и нейната атмосфера се състои вероятно от въглероден двуокис, малко кислород и водни пари, затова е винаги в мъгла... " Г. Белев, КВА, 308-310. Слънчева атмосфера.

2. Само ед. Разг. Въздух. Господин Фратьо беше грабнал един голям нож и страшно сечеше атмосферата с него. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 85. По пътя за бабини Сусини Свиленка усети една задуха, атмосферата беше тежка, дишането се затрудняваше. Кр. Григоров, И, 51. — Поща — отговори раздавача, влезе в стаята, прекрачи до леглото, подаде едно писмо и побърза да се избави от задушената атмосфера на непроветрената спалня. Ал. Константинов, Съч. I, 301.

3. Прен. Само ед. Обикн. със съгл. или несъгл. опред. Среда̀, обкръжаващи условия, обстановка. В тая враждебна атмосфера.. Сара още повече се прилепяше до Александра. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 111. Тук, в този дом, вашите убеждения няма да намерят подходяща атмосфера за развитие. В. Геновска, СГ, 282. — Вашата тревога ще се отрази най-зле на дъщеря ви. В къщи

трябва да поддържате атмосфера на сигурност и спокойствие. Ем. Станев, ТЦ, 55. Сред натегнатата атмосфера се разнесе смях и събранието се оживи. Кр. Григоров, Н, 27. Ето, тази атмосфера на вътрешна освободеност, на взаимоуважение и взаиморазбиране разтоварваше душите ни от потискащите учебни задължения. Бл. Димитрова, ОтО, 20Атмосфера на интриги и на вражди. Творческа атмосфера. Приятелска атмосфера. Делова атмосфера. // Само ед. Прен. Настроение в дадена обстановка, среда̀. Тая вечер Славов беше в къщи и Младенов още от вратата почувствува, че атмосферата не е както при първото гостуване. Х. Русев, ПЗ, 167-168. В цялата зала цареше особена, празнична атмосфера, настроение на предварително тържество от нещо, чийто успех е вече осигурен. В. Геновска, СГ, 99. Разговорът поразведри атмосферата. Надя се усмихваше. Ем. Манов, ДСР, 82.

4. Прен. Само ед. Най-характерното, отличаващо дадена среда̀, обстановка, творба и под. Във всяко голямо произведение на историческата белетристика осезаемо се чувствува атмосферата на епохата. ВН, 1955, бр. 184, 4. Стихотворенията му си приличат по емоционалната си атмосфера.

5. Спец. Единица за измерване на налягането, която се използва в различни области на физиката, химията и техниката. На крановата апаратура беше написано, че е за пределно налягане до двадесет и пет атмосфери. П. Славински, МСК, 107.

Техническа атмосфера. Спец. Единица мярка за измерване на налягането в техниката, която е равна на налягането на 1 кг върху 1 кв. см. Физическа атмосфера. Спец. Единица мярка за измерване на налягането във физиката, която е равна на налягането на 1,033 кг върху 1 кв. см.

— От гр. Bτμός ’пара’ + σ5αqρα ’кълбо’ през рус. атмосфера и нем. Atmosfäre или фр. atmosphère. — Ем. Васкидович, Първи понятия за детинско употребление, 1847.

Списък на думите по буква