АУКЦИО̀Н

АУКЦИО̀Н м. Търг. Публична продажба на вещи или имущество, при която продаваната вещ става собственост на лицето, предложило най-голяма сума за нея; търг.

— От лат. auctio, -onis ’наддаване’ през нем. Auktion. — В-к Знание, 1875.

Списък на думите по буква