АФЕКТА̀ЦИЯ

АФЕКТА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Силна емоционална възбуда, която се проявява в неестествено оживен говор, в жестове, поведение. Недялка говореше бързо, припряно, с особена афектация, която Никола още не бе виждал у нея. В. Геновска, СГ, 332. Тия думи полковникът произнесе спокойно, с равен, безстрастен тон и без никаква външна афектация. К. Георгиев, ВБ, 115. Динков се мръщи, патетичните диалози и афектации го дразнят. Др. Асенов, ТКНП, 179. // Превзетост, съзнателно търсена неестественост в реч или поведение. Тя [Будевска] играе без афектация, с човешки затрогваща простота, която не изключва благородството. Н. Лилиев, Съч. III, 374-375.

— От лат. affectatio ’преструване’ през рус. аффектация или фр. affectation.

Списък на думите по буква