АЦЕТА̀ТИ

АЦЕТА̀ТИ обикн. мн., ед. ацета̀т м. Хим. 1. Соли на оцетната киселина, представляващи кристални вещества, обикновено добре разтворими във вода, които се използуват в промишлеността.

2. Естери на алкохоли и феноли с оцетната киселина, представляващи безцветни течности с характерна миризма, които се използват като разтворители и за приготвяне на есенции. Калциев ацетат. Алуминиев ацетат. Натриев ацетат.

— От лат.

Списък на думите по буква