АЯ̀КТЕРИ

АЯ̀КТЕРИ, мн. няма, м. Остар. и диал. Възнаграждение, плащано на човек, който
пътува от едно място (селище и под.) до друго, за да върши чужда работа; пътнина. — Моята плата, ти я знаеш: колкото дена стоя, по три гроша на ден и да хранят мене и коня; за аяктери от Търново дотука — пет гроша. Ц. Гинчев, ГК, 277-278.

— Тур. ayakteri.

Списък на думите по буква