БАЀР

БАЀР м. Диал. Наниз от стари пари, с който млади булки си кичат главата.

Вер. от тур. bayır 'височина'. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква