БА̀ЗА

БА̀ЗА ж. 1. Само ед. Съвкупност от условия или ръководни принципи като главна предпоставка за създаването на нещо; основа. На каква база правиш такива изводи? △ Теоретична база.

2. Само ед. Иконом. Филос. Според диалектическия материализъм — съвкупност от исторически обусловените производителни сили и производствени отношения, които съставят икономическата структура на обществото.

3. Материали, материални блага или съоръжения като необходим източник за съществуването на нещо или за някаква дейност, свързана с производство, снабдяване и др. Растениевъдството — това е нашата продоволствена база. То осигурява най-важните потребности за нашето съществуванепотребностите от храна. Бтн. V и VI кл (превод), 48. От грубите фуражи те [сламата и плявата] имат най-голямо значение за изхранването на селскостопанските животни и за укрепването на фуражната база. Осн. сел. стоп. VIII кл, 99. Не се прави голямо стопанство преди да се осигури техническата му база. А. Гуляшки, МТС, 113. Нефтът и зимният газ са главна топлинно-енергетична база. △ Индустриална база.

4. Обикн. със съгл. опред. Основно специализирано предприятие, което обслужва даден отрасъл от промишлеността или стопанството. Ремонтна база. Авторемонтна база. Машинно-тракторна база.

5. Обикн. със съгл. опред. Специално обзаведено място или сграда за обслужване на участници в различни културно-просветни, спортни и др. занимания или за творческа дейност. Хубава е Витоша.. Сред живописните кътчета тук се строят туристически бази, нови хижи, ресторанти, хотели и вили за почиващи и туристи. Л. Мелнишки, ПП, 11–12. Днес Варна е нашият най-голям морски курорт.. . Изградиха се курортните бази "Дружба" и "Златните пясъци", които по своята големина, архитектура и красота носят славата на родината ни далеч зад пределите ѝ. Геогр. VII кл, 91–92. В Панчарево ще се изгради национална водна база за състезания и тренировки по гребане и плуване. ВН, 1955, бр. 199, 1. Съюзът на художниците разполага с бази в Созопол, Пловдив, Копривщица и др. △ Гимнастическа база. Спортна база. Физкултурна база.

6. Определено място, помещение за приемане, запазване и по-нататъшно разпределение на стоки, продукти и под. Харалан разположи бригадата си в южния край на кооперативния блок. Той нареди на трактористите да измият фургона, установи подходяща база за горивото и сам обиколи от граница до граница цялото място, което трябваше да се преоре. А. Гуляшки, СВ, 278. Необходимо е страната да бъде покрита с богата мрежа от търговски бази, магазини, лавки. РД, 1950, бр. III, 2.

7. Воен. Място, територия, където са съсредоточени военни сили, съоръжения, запаси за водене на бойни операции. Островът е нужен на Япония. Той ще бъде превърнат във еоенна морска база. М. Марчевски, ОТ, 436. Един катер с размерен пукот се връщаше в базата си и сякаш в тъмнината се движеха само зелена и червена светлинка. Ем. Манов, БГ, 92.

8. Спец. Най-долната част на колона, мебел и др.; основа, цокъл. На всички мебели през Ренесанса се придават особено художествени форми,.. В детайлите им широко се срещат лъвски лапи, овчи глави,.., а също така всевъзможни архитектурни форми — профилни фризове,.., бази и канелури. Д. Лалев и др., НМБ, 118–119. Сред развалините се виждаха отломки от капители, бази на йонийски колони, каменни блокове и др.

9. Геодез. Точно измерена с помощта на специални прибори дължина на права линия от повърхността на дадена местност, която се взема за основа в тригонометричните изчисления при топографски снимки.

На (върху) базата на. Книж. Като се изхожда от; въз основа на. Само когато паднат митническите бариери,.., само тогава ще имаме една истинска Европа. Една Европа, федерирана на базата на равенство‑

то, братството и свободата и населена с истински ееропейци. Б. Шивачев, Съч. I, 21.

— От гр. βKσις ’стъпка, опора’.

Списък на думите по буква