БАЗИЛИКЍ

БАЗИЛИКЍ мн. Истор. Сборници, съдържащи кодифицираното византийско

право през IХ и Х в., в основата на което лежи законодателството на Юстиниан.

— От гр. βασιλικός ’царски’.

Списък на думите по буква