БАЛНЕОТЀХНИКА

БАЛНЕОТЀХНИКА ж. Клон от санитарната техника, в който се прилагат мероприятия и съоръжения за запазването и най-целесъобразното използване на минералните води и лечебната кал.

Списък на думите по буква