БА̀НКА

БА̀НКА1 ж. 1. Икономическа институция, възникнала на основата на стоково-паричните отношения, която осъществява концентрация и натрупване на паричните средства, предоставя кредити, пуска в обръщение определен вид пари, издава ценни книжа и извършва операции с тях и др. Банките заедно с енергетиката и въздухопла‑

ването са може би най-компютризираните структури в България. Б, 1999, бр. 47, 6. Опасността през първите дни на 2000 г. компютрите в някои банки да блокират не е измислена. Б, 1999, бр. 47, 6. — Дойде бирникът в къщи и описа всичко. Аз чак тогава се стреснах,.., разтичах се насам-натам, по банки, по роднини,.., събрах пари. Елин Пелин, Съч. IV, 210. Някои пресмятаха спестяванията му на стотици хиляди лева, внесени и в управляваната от него банка, и в други банки. Ст. Чилингиров, РК, 22. Българска народна банка.

2. Здание, в което се помещава такава институция. Отивам в банката.Ще се срещнем пред банката.Банката е солидна и красива сграда.

3. Само ед. В някои хазартни игри — сумата, с която лицето, ръководещо играта в даден момент, отговаря срещу сумите, заложени от другите играчи. Държа банката.

4. Само ед. Самото лице, което ръководи такава хазартна игра. Онзи, който става касиерин, сиреч банка, която плаща на онези, що печелят, и съблича онези, които губят, взема в ръце едно тесте книги за игра. П. Р. Славейков, ЦП III (превод), 41.

5. Здравно заведение или отдел в такова заведение, където се събират, обработват или съхраняват за бъдеща употреба биологични продукти (кръв, майчина кърма, сперма и под.). Създали се към големите болници специални "тъканни банки", в които се замразявали и запазвали за дълго време такива тъкани. С. Славчев, ЖББ, 20. Кръвна банка. Банка за сперма.

6. Информ. Съвкупност, масив от данни, събирани и съхранявани на едно място. Информационна банка.

— Ит. banca, banco ’пейка’ през гр., а по—късно и през тур. banka. — Цариградски вестник, 14. Ш. 1853 (вж. Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български, ГСУ, 1959, 224–225).

БА̀НКА

БА̀НКА2 ж. 1. Обикн. мн. Специални чинове за сядане в заседателна зала, аудитория и под. От банките на правителствените депутати се надигнаха недоволни гласове, които се опитваха да апострофират оратора. В. Геновска, ПЮФ, 42. Ако конгресната зала не е озвучена така добре, и най-гласовитият оратор не би бил чут от слушателите в крайнитс редици — там дето свършват банките на журналистите и гостите. Г. Караславов, Избр. съч. III, 374. Единствен познат в огромната тържествена аудитория. Аз бях свита на последната банка, а той на трибуната и много проникновен. В. Панайотов, НЧ, 106.

2. Остар. Скамейка. Кафенетата, на брой 1200, са едни стаи просто постлани с рогозки, с банки наоколо. С. Бобчев, ПОС (превод), 253.

— Ит. banca, banco.

БА̀НКА

БА̀НКА3 ж. 1. Геол. Подводна релефна форма над морското или океанското дъно; възвишение, образувано от пясък, скални късове, корали и под. Годишният улов на риба възлиза на 900 000 т,.. Половината от улова се пада на приатлантическия район, особено на нюфъндлъндските "банки" (плитчини). Л. Мелнишки, К, 117–118. В "кораловите градини", както и над водорасловите банки с литотамний (варовикови водорасли), морската вода буквално гъмжи от най-различни видове риби. Хр. Тилев, Ф, 56.

2. Палеонт. Натрупване върху морското или океанското дъно на сраснали една в друга раковини от различни видове миди. Към вредните мекотели се отнасят и онези хищни охлюви, които нападат стридните банки и им нанасят щети. В. Кънева-Абаджиева, ЧМ, 57.

3. Множество риби, които се движат заедно; стадо, ято, пасаж. Тe [рибоядите] извличат изгода от опустошенията, които правят делфините и морските лъвове в някоя рибна банка, и пр. Н. Боев, Г, 78–79.

— От нем. Bank през рус. банка.

БА̀НКА

БА̀НКА4 ж. Спец. 1. Цилиндричен, стъклен вид къса бутилка за запазване, загряване, болнично преливане на течности и др. Пренасянето на водораслите става в банки, широки епруветки .. или други стъкла с широк отвор. М. Воденичаров и др., ЕБ, 12. Храната се витаминизира по следния начин: необходимата доза от витамтш в зависимост от концентрацията на активно вещество се налива в стъклена банка заедно с разбит в малко вода калциев карбонат или костено брашно. Б. Банков и др., ВВ, 146. Банка с гликоза.

2. Количеството течност в такъв съд. Преляха ми три банки кръв. Сменям банка кръв на болен.

— От нем. Bank през пол. bañka.

Списък на думите по буква