БАСЀЙН

БАСЀЙН, мн. -и, м. 1. Обикновено изкуствен, открит водоем за къпане, плуване, украса, за развъждане на риба и др. Най-напред момчетата се изкъпаха в прекрасния плувен басейн край реката. Ал. Бабек, МЕ, 222. От двете страни на тази група [Колумбовия фонтан] са построени електрически фонтани, потопени във водите на красивия басейн. Ал. Константинов, БПр, 54. Естествен басейн. Изкуствен басейн. Рибовъден басейн. Лековит басейн.

2.Геогр. Обикн. със съгл. или несъгл. опред. Голямо водно пространство (езеро, море, океан), естествено затворено от всички страни със суша. Водната повърхност на земното кълбо се състои от големи и малки водни басейни. Големите от тях се наричат океани, а малкитеморета. Геогр. V кл, 33. Черно море е много своеобразен и интересен басейн, свързан със Средиземно море чрез плитководния тесен Босфорски пролив и Мраморно море. В. Петрова, РС, 9. Тихоокеански басейн. Басейнът на Атлантическия океан.

3. Геогр. Обособена област около море или езеро с реките, които се вливат в тях, както и област около река с всичките ѝ притоци. Водата ще бъде изведена от речната долина през осем-девет тунела. Един тунел ще пресича водораздела между Павликени и Бутово и ще мине в басейна на р. Осъм. З. Сребров, Избр. разк., 225. От Лома дружините се спуснаха по стръмен рид надолу и се установиха поотделно в дъното на басейните на две малки планински рекички, разделени от невисок хълм. К. Ламбрев, СП, 355. Басейна на Черно море.

4. Геол. С опред. каменовъглен, руден и под. Област, в която има много минерални богатства. През .. тая ера също са ставали движения на земната кора,.. Тогава са били нагънати и доста силно смачкани въглищните пластове от Балканския каменовъглищен басейн. ПН, 1933, кн. 10, 149. Много от жителите на селото са миньори в близката каменовъглена мина Балканбас-Изток. Този новоразработван басейн от черни каменни въглища се намира в Елено?върдишката Стара планина. Л. Мелнишки, ПП, 24. Бяха открити и разработени обширни каменовъглени и други рудни басейни.

— От фр. bassin. — Ив. Богоров, Всеобща география за децата, 1843 (превод).

Списък на думите по буква