БАШЍБОЗУК

БАШЍБОЗУК, мн. -ци, м. 1. Само ед. Събир. Истор. Нередовна турска войска през ХVIII и ХIХ в., недисциплинирана и отличаваща се със свирепостта си и с религиозния си фанатизъм. Още преди да почне войната, през града мина дива турска и арнаутска орда със зелен байрак. . Бошибозукът вилнееше, разби порти, ограби дюкяни. Д. Талев, ЖС, 182. И все пак войската на пашата и башибозукът се боеха още да влязат в манастира и очакваха отпор. Зл. Чолакова, БК, 13. Това шосе пресичаше селото на две, сега то гъмжеше от коли, от хора, от редовна войска и от башибозук. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 18.

2. Истор. Войник от такава войска. От тие башибозуци, които са свирепи, фанатици, главорези, плячкаджии и пр., но не подли и хитри, аз можах да са науча много работи. З. Стоянов. ЗБВ III, 28. Това беше само част от ордата, състояща от няколкостотин души башибозуци. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 190. В месец време всяка къща в Топола плати данък на насилниците и крадците. Ще идат на воденица в Лефеджия, през нощта ще нахълтат във воденицата въоръжени башибозуци и ще задигнат всичко, що им попадне в ръцете. К. Петканов, Х, 92-93. В това село хванахме един арапин и един башибозук, които по показанията на самите турци биле изколили много невинни българи. ВЦ, 1888, кн. 20, 26-27.

3.Прен. Само ед. Събир. Неодобр. Хора, които вършат беззакония, безчинстват, грабят. Но Пантелей вече идеше, .. — Какъв е тоя башибозук бе, какви са тия кърджа‑

лии?обърна се той към старшията — .., кой ви позволи да насилвате вратата на къщата ми? А. Гуляшки, МТС, 331. И старецът беше решил да влезе в двора и пред всички полицаи и детективи да се скара на началството, че безпокоят хората и не им дават да си гледат работата. — Какво става тук? — взираше се дядо Тома в разхвърляния на улицата багаж.Какъв е този башибозук? Г. Караславов, Избр. съч.V, 200. // Прен. Човек, който върши беззакония, безчинства, граби. — Щял да дойде някоя нощ. Да си нагласел жълтиците. Ако не му дадеш половината — щял да те дере с кремък. Башибозук! А. Каралийчев, ПГ, 56.

— От тур. başıbozuk.

Списък на думите по буква