БАШЍЯ

-БАШЍЯ и съкр. (при обръщение) башѝ. Втора съставна част на сложни съществителни от турски произход със значение: глава, водач, началник, напр.: ахчибашия, билюкбашия, керванбашия.

— От тур. baş ’глава’.

Списък на думите по буква