БЀГОВИЦА

БЀГОВИЦА ж. Жена на бег; беица, беевица. На лето хиляда и осемстотин и петдесет и трето, .. , продадох на Кючюк-Хайше Халил беговица, .. , един низ от 17 върви маргарит. М. Георгиев, Избр. разк., 102.

Списък на думите по буква