БЕЗДЀЙСТВИЕ

БЕЗДЀЙСТВИЕ, мн. няма, ср. 1. Отсъствие, липса на действие, дейност, работа. Трудолюбието на Кънчева беше пословично. През целия си живот той не знаеше нито една минута, останал сам в къщи, прекарана в бездействие. Бълг., 1902, бр. 454, 2. Тази вечер трябва да говорим само за това: кой каква работа да поеме, за да знаем кой за какво е отговорен и за да не може никой да се оправдава с бездействието на другия. Х. Русев, ПС, 84. Някаква непреодолима тъга беше изпълнила сърцето му, беше накарала гласът му да замлъкне и заставила ръцете му да висят отпуснати в бездействие. Ал. Бабек, МЕ, 40. Стоя в бездействие.

2. Отсъствие на инициатива или разпоредителност, проява на незагриженост за изпълнението на някакво дело; пасивност. Бъркотията и безредието се засилваха .. В очите на хората просветваха гневни искри, по лицата им се четеше възмущение от бездействието на партийния комитет. Ем. Станев, ИК I, 71.

Списък на думите по буква