БЕЗТРЀВЕН

БЕЗТРЀВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. По който няма трева. Безтревни площи.

Безтревно хранене. Зоотехн. Хранене на добитък без сочен, зелен фураж.

Списък на думите по буква