БЕЗЧЀЛЮСТЕН

БЕЗЧЀЛЮСТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Рядко. 1. Който няма челюсти.

2. Като същ. безчелюстни мн. Зоол. Полуизчезнал вид гръбначни животни без истински челюсти, чифтни крайници и гръбначен стълб, представители на който обитават солените и сладките води и се използуват за храна. Аgnatha.

Списък на думите по буква