БЕЗЧЀРЕПНИ

БЕЗЧЀРЕПНИ мн. Зоол. Подтип низши гръбначни животни без череп, разпространени в моретата. Асrania. Животните от тип гръбначни се групират на два подтипа: безчерепни — ланцетник, и черепни с шест класа: риби, земноводни, влечуги, птици и бозойници. Зоол. VII кл, 151.

Списък на думите по буква