БЕЗЧЀСТНИЦА

БЕЗЧЀСТНИЦА ж. Нечестна, безнравствена жена.

Списък на думите по буква