БЀЛЕВКА

БЀЛЕВКА ж. Диал. Сорт бяла череша; белевица, белвица2, белица2, беленка2. — Нали за мене са донесени тия череши, Цонеолу? — За тебе, Хюсеин ага .. ; шестнайсе дървета имаме на Мочора, на старото лозе, и какви не щеш: червени, едри, дребни, вишнулки, хръскавици, белевки и тези — те най-подире зреят. Ц. Гинчев, ГК, 84.

Списък на думите по буква