БЕСЀДВАНЕ

БЕСЀДВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от беседвам; разговаряне, разговор. Отец

Ефрем прибра ръце в скута си и се приготви за дълго беседване. М. Смилова, ДСВ, 84.

Списък на думите по буква