БЀСЕН

БЀСЕН, бя̀сна, бя̀сно, мн. бѐсни, прил. 1. Обикн. за куче, вълк и др. — който е болен от бяс. Една есен, помня, бясно куче бе ухапало телето на Ганя Чакърът. Чудомир, Избр. пр, 41. По това време из болерските егреци се яви бесен вълк. А. Страшимиров, ЕД, 123–124. Бясно ма куче ухапа — / на дясна ръка малък пръс(т). Нар. пес., СбГЯ, 18. Бясно куче и стопано си не познава. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 62. Не зема от тояга като бясно псе. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 302. Валят като на бясно куче камъне. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 63.

2. Който е обхванат от силен, неудържим яд, гняв, омраза, ярост и под.; разярен, яростен. Бесен от злоба, .. , онбашията изпсува, плю встрани и пришпори коня. Ст. Дичев, ЗС I, 505. При тез думи силни дружините горди / очакват геройски душманските орди, / бесни и шумещи! Ив. Вазов, Съч. I, 204.

3. Който изразява, в който се проявява силна ярост, омраза и под.; яростен. А с бесен рев врагът насам бе навалил. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 251. В очите им застинал бесен гняв / и бясна жажда за кръв, отмъщение. Ив. Вазов, Съч. V, 34. Бесен поглед.

4.Който е много палав, буен, неудържим. Челяд бясна там лудува / в буйни разпри и игри. Ив. Вазов, Съч. ХХVIII, 176. И по-рано конят си беше буен, подвижен и горещ, но сега той излизаше от обора като някой змей, разлютен, бесен, едва удържим. Й. Йовков, ПК, 207–208. Не е къща тясна, а е челяд бясна. Послов. // Който е многобърз, буен, неудържим. Поручик Манев наистина не си счупи врата, но един ден конят успя да го хвърли още веднъж. Слаба вихрушка повдигна някакъв паднал на шосето вестник и уплашеното животно отново литна в бесен галоп. П. Вежинов, ВР, 230. Накрай ще кажа, че някои критици обвиняват автора на "Продавачката" в сухост, в лаконичност. .. Бясното темпо на живота прави писателя да бъде лаконичен. Б. Шивачев. Съч. I, 179. Бесен танц. Бясна игра.

5. Прен. Който се проявява в много висока степен; много силен. Едно голямо рунтаво куче посрещна партизаните с бесен лай. М. Марчевски. МП, 189. Дяволите ме взимат от време на време, .. , иначе няма как да се обясни бясната .. веселба, на която понякога се отдавам. Д. Цончев, ЛВ, 113. Нощем излизаше неукротим вятър и с бесен вой се бореше с мрака из пустите селски улички. Елин Пелин, Съч. III, 76. Стремителна и бясна вихрушка се носеше по полето, коне и хора се виждаха като силуети в мъгла. Й. Йовков, Разк. I, 149. Бясно напрежение.

Бесен вятър. Диал. Силен вятър високо в небето, който, според народни поверия, пренася болестта бяс. Бясна вечер. Диал. Вечерта преди сватбата, когато у момата се събират и веселят нейните роднини. В петъкът вечер, пред да се започне сватбата, роднините моми се събират у бъдъщата невеста и я приготовляват, като цялата нощ се веселят с песни и хора. Тая нощ я наричат "бесна вечер". СбНУКШ ч. III, 105. Бясна гъба. Вид отровна гъба с яркочервена шапчица и със средновисоко стебло; червенушка, беснурка1. Russula emetica. Друга силно отровна гъба, която се среща в нашите гори, е бясната гъба или беснурката. Ив. Димитров, ОП, 46. Бясна трева. Диал. Полупаразитно растение без хлорофил, което живее върху корените на други растения; воловодец. Я да ми са пцета бесни, / я чем

пцета оздравити: / че наберем бесна трева, / че зараним бесни пцета, / я чем пцета оздравити. Нар. пес., СбКШ V, 183. Бясно дърво. Различни видове вечнозелени храсти от сем. Тимелееви, които растат по сенчести влажни места, букови и елови гори. Daphne.

> Като бесен. Разг. За изразяване на много висока степен в скоростта, интензивността и др. на действието, което се означава. Сега се чувстваше много по-сигурен, колата се носеше като бясна с четиридесет километра в час. П. Вежинов, НБК, 344. За щастие не чака дълго автобуса, но едва успя да се качи в него и той полетя като бесен надолу по стръмнината. П. Вежинов, НБК, 332. По цели дни не излизаше никъде, четеше като бясна романи. И съвсем истински романи при това. П. Вежинов, НБК, 355.

Списък на думите по буква