БЕЯ̀Н

БЕЯ̀Н неизм. Само в съчет.: Изкарвам на беян. Остар. Изобличавам.

— От араб. през тур. beyan 'обясняване, разясняване'.

Списък на думите по буква