БИ

БИ1 частица. 1. В съчет. с някои прости съюзи, въпрос. или относ. местоим. — за образуване на: а) Сложни съюзи: Да не би да; за да не би да; да не би (диал.); да не би че (остар.); да би да (остар.); за да би (остар.); за да не би че (остар.). За причина и цел. Майка ѝ тогава сама ще я подкани да стане, да не би да я чакат там, да не би да се е прибрал Колчо или свекър ѝ. Т. Влайков, Съч. I, 1925,209. Богатите госпожи приготвяха премените си, а сиромахкините продаваха на пазара преждата си и тозчас си купуваха билет, за да не би парите да идат за сол или сапун. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 100. Себе си всякога за сиромах като мисли, трепери да не би някое нежелателно обстоятелство го докара в сиромашия. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 76. Но пази ся да не паднеш в погрешката на сребролюбието; защото мнозина слаби хора, изоплашени да не би че ся умали имотът им, изпадват в несвободата, и за да трупат само пари, отричат ся и от самите нужни на себе си и на другите. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 133. Аз ви казвам само, че вие тряба да са приготвювате, да би на времето си и вие да принесете полза на хората. Д. Блъсков, У (превод), 1871, бр. 18, 283. Римляните, за да би победили съвършено картагеняните, имали нужда от флота. Й. Груев, КВИ (превод), 1858, 41. Назовавай всяко едно прегрешение .. , за да не би че направиш чрез кротостта и чрез страшливата си милост слабия още по-слаб, дързостливия злодеец още по-дързостлив. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 163. Ако да би (остар.); ако би <да> (остар.); ако би че (остар.). За условие; ако. Ако да би са съединили сичките демонски сили, то и тия не би били в състояние да принудат седем милиона българи да се откажат от своето православие и народност. С, 1872, бр. 34, 269. Ако би някои от учениците да не внимаваше в урока, учителят му събираше вниманието с едно звънче. Т. Икономов, ЧПГ, 50. Ще има буря — .. ; ако би да почне фуртуна, трябва веднага да тръгнем. Ботьов, К (превод), 47. Отчаяхме се дали ще можем да вървим напред, и додоха ни на умът ужасните последствия, които ще ни сполетят, ако би че ни хванат. Св. Миларов. СЦТ, 210. Ако би на бой загина, / като ти сърце прощава, / просто да ти е от мене. П. Р. Славейков, Ч, 1873. бр. 11. 1036. Ако ще би <и да>; ако би ще <и> да (остар.); макар би ще (остар.). За отстъпване; макар. Нъ ако би да е никакъв человек, тогава не му се пада никаква почет, ако ще би да е и от най-горен род. Т. Икономов, ЧПГ, 49. Твоя дума на две тука няма да стане, ако ще ли наопаки да се обърне света. П. Ю. Тодоров, Събр. пр II, 363. Зададе ли са от някъде какъвто и да е голак, турчин / ако ще би и турски циганин /. тряба да го посрещнеш и да му пригодиш. НБ, 1876, бр. 50, 196. Бейчето е бейче, ако би ще без парица; а магарето е магаре, ако би ще и в жълтица. Послов., П. Р. Славейков, БП I, 110. Всичките недвижими имоти, които се намирват в Княжеството, макар би ще принадлежали и на чужденци, се намират под действието на българските закони. ПОУ, 12. б) Сложни неопределителни местоимения; който би да (остар.); какъв да би (остар.). Император Юстин 2-й, .. , постави за градоначалник в Цариград едного съдника,. . , даде му всяка власт да наказува престъпницшпе, от които би чин или степен да бъдат. П. Р. Славейков, ПИ, 5.

2.Остар. За образуване на сложните форми за усл. накл. Аз би жертвувала зарад тебе всичко: аз би дала животът си и би те направила най-честит на светът. В. Друмев, И, 10. Ако обстоятелствата не би били сгодни, такава случайност не би се явила. П. П. Славейков, Събр. съч, IV, 130. "Ние би те, брале, оженили, / ама нема прилика за тебе." Нар. пес., СбНУ XLIX, 323.

Да би сложна частица. Диал. Дано. Ей, Йоване, белигражданине! / Обърни се, Бели град изгоре. / "Нека гори, да би да изгори; / у него съм три годин робувал." Нар. пес., СбНУ II, 70. Да не би да сложна частица. Във въпрос. изречение — за изразяване на предположение, възможност. Накъде сте се наканили с такава бързина? Да не би вече да сте тръгнали за България? Ив. Вазов, Съч. ХII, 85. Да не би да дириш някого? Елин Пелин, Съч. II, 90. Може би сложна частица. За изразяване на допускане, предположение, възможност; възможно (е), вероятно (е). — А може би имате и близки да издържате, майка, може би? Й. Йовков, ВАХ, 50. — Как попаднахте в Замбаково? — Друг път ще ви разкажа. .. Тя иска да прочете мисълта му. — Може би и той е преживял някоя история, — предполага тя. Ив. Карановски, Разк. I, 66. Превържете Чен добре, / раната е чак от вчера, / може би ще забере! Ив. Радоев, КХЛ, 27.

БИ

БИ2 Вж. с ъ м.

БИ

БИ-. Първа съставна част на сложни думи със значение: дву-, напр.: билабилен, биметал, бисулфон и др.

— От лат. bis 'двоен', 'дву'.

Списък на думите по буква