БИЀЛА

БИЀЛА ж. Техн. Машинна част с различна форма и размер в двигатели с вътрешно горене, парни машини, компресори и др., която предава или трансформира някакво движение; мотовилка, шатун.

— От фр. bielle.

Списък на думите по буква