БИКМЀ

БИКМЀ, мн. -та, ср. Диал. Шнур от вълна или коприна за украса на чехли, терлици, дрехи в народна носия. Баба Тонка веднага поръча на абаджи Марко да ушие елека. — Ще го изпипаш от хубаво сукно .. Ще му зашиеш и сърмени бикмета и гайтани. Г. Караиванов, ЮМ, 95. Облечена винаги в чист шаячеч сукман, по ръкавите на който се мъдреха разноцветни гайтани, а над тях се изтягаше като лента червеникаво ширитче. От ширитчето се издигат извезани от жълтеникаво бикме малки фигурки с тънки шийки — същински човечета. Кр. Григоров, ОНУ, 178.

— От тур. bükmek 'усуквам, вия'.

Списък на думите по буква