БИОГЀНЕН

БИОГЀНЕН, -ѐнна, -ѐнно, мн. -ѐнни, прил. Биол. Който е свързан с жизнените процеси на организмите. Най-важните биогенни елементи са кислород (с около 70% от масата на организмите), въглерод

(18%), водород (10%), азот, калций, калий, фосфор, магнезий, сяра, хлор, натрий. △ Биогенни вещества. Биогенни продукти. Биогенен стимулатор.

Биогенни скали. Геол. Седиментни скали, образувани от жизнената дейност на организмите. Биогенни утайки. Геол. Утайки, образували се в резултат на химически процеси при прякото участие на организмите.

Списък на думите по буква