БИОЛО̀ГИЯ

БИОЛО̀ГИЯ ж. 1. Само ед. Наука, която изучава закономерностите в развитието на органичния свят. Той бе завършил меди‑

цина и физика, а после се бе отдал на химия и биология. Ст. Волев, МС, 10 // Тази наука като учебен предмет. Часът по биология му е най -интересен. △ Тя има отличен по биология.

2. Разг. Учебник по този предмет. Дай ми твоята биология, за да си подготвя урока за утре. △ Имам две биологии.

3. Само ед. Разг. Природа, същност на живо същество. Хиена-кучето има много пъстроцветна къса и гъста козина.. Особено интересна е биологията на това куче, която за съжаление не е добре проучена. Кр. Тулешков, ХЖ II, 24.

Списък на думите по буква