БИОПОЛИМЀРИ

БИОПОЛИМЀРИ мн. Биол. Хим. Органични макромолекулни съединения като ну‑

клеинови киселини, протеини и др., които изграждат клетките в живите организми. Молекулите на биополимерите осигуряват образуването на нови клетки и организми. ЖМБЕ, 15.

Списък на думите по буква