БИОСФЀРА

БИОСФЀРА ж. Биол. Горният слой от земната кора, водните басейни върху нея и част от атмосферата, където е възможно да съществува живот. Екологичните проблеми засягат цялата планета: биосферата е една за всички ни. П, 1978, бр. 1, 8.

Списък на думите по буква