БИОТО̀П

БИОТО̀П м. Биол. Географска област с различни размери, осигуряваща постоянни или циклично променливи условия за запазване на екологичното равновесие между растителните и животинските видове, които се развиват в нея. Екологичната ниша е мястото, което заема един [животински] вид в даден биотоп. Биол. IХ кл, 52.

— От гр. βίος ’живот’ + τόπος ’място’.

Списък на думите по буква