БИТОПЍСНО

БИТОПЍСНО. Книж. Нареч. от бито‑

писен. И все пак дядо Блъсков е пръв в нашата национална литература, който дава — макар само битописно — българското село със сватби, оран, жетва. А. Страшимиров, ЕД, 14.

Списък на думите по буква