БЛАГОНАДЀЖДЕН

БЛАГОНАДЀЖДЕН, -дна, -дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който заслужава доверие, на когото може да се разчита. Двама счетоводители, мъж и жена, заминават за две години в Иркутск. Искат да поверят имуществото си на благонадежден човек. Кр. Кюлявков, СПП, 78.

2. Който заслужава политическо доверие, който е привърженик на съществуващата власт. Рекоха преди няколко години, че ще направят кооперация и я направиха. Колко разкарвания — кои са хората, дето я образуват, честни ли са, благонадеждни ли са, .., докато най-после им разрешиха. Ст. Даскалов, БМ, 29. Не им се позволява от страна на правителството никаква работа и пр., че не биле благонадеждни. З. Стоянов, ЗБВ I, 154. Повиканият избирател, ако е благонадежден, връчва бюлетината си, сгъната о четири, на председатествуващия на секцията. Ал. Константинов, Съч. I, 55.

3. Остар. Книж. Който вдъхва вяра за добро, успешно развитие; надежден. С способностите си той съвършено придобил любовта на сичките учители. Сякой от тях говорил с похвала за този благонадежден момък. Г. Бенев, Ч, 1875, бр. 6, 256.

4. Остар. Книж. Който е благоприятен или удобен за нещо. Из Франция пристигат такива известия, които са твърде благонадеждни за французката република. Камерата е отворена и левичарите съставляват вишегласието. С, 1872, бр. 46, 364. Два миса с остри канари спущаха са тук [в залива] в морето и образуваха благонадеждно пристанище за корабите. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 112.

Списък на думите по буква