БЛАСТЀМА

БЛАСТЀМА ж. Биол. Част от жива тъкан, способна да образува нови тъкани, обикн. върху ранева повърхност на отрязан или наранен орган.

— Гр. βλάστημα.

Списък на думите по буква