БО̀БЧЕ

БО̀БЧЕ, мн. -та, ср. 1. Умал. от боб (във 2 знач.).

2. Едно зърно боб, зрял боб.

Списък на думите по буква