БОГОМО̀ЛСТВО

БОГОМО̀ЛСТВО, мн. -а, ср. Остар. Книж. Богомоление; богомолие. Ах! Значи, това расо, тия богомолства, това смирение — всичко това, татко, било... Маска, маска, дъще. Ив. Вазов, Съч. ХХ, 36. Станеш, поочистиш са, попреоблечеш са и отиваш в храм божий, дето, наедно с другите братия христиени, стоиш на богомолство и наслади са душата ти с някое словце, сказано от дяда попа. Ил. Блъсков, ПБ, III, 12.

Списък на думите по буква