БОД

БОД1, бо̀дът, бо̀да, мн. бо̀дове, след числ. бо̀да, м. 1. Едно прокарване на игла с конец в плат, тъкан; бодване. Седи Тодораки на сундурмата и си кърпи потурите.

Понеже е навървил много дълъг конец, то след всеки бод ръката му широко се размахва и отива чак към гърба. Д. Немиров, Б, 12. Едрата му глава [на даскал Божин],.., беше леко наклонена над дясното му рамо — както бе свикнал от дълги години да следи бодовете на шивашката си игла. Д. Талев, ЖС, 150. Сарафов имал ролята на Антон Мелцер, шивач. В първото действие на комедията младият Мелцер, наведен над един фрак, шие илици. След всеки бод, преди издърпване на конеца, той прави с иглата бримка. Ст. Грудев, ББ, 89-90. // Конецът, бродерията, която остава между две прокарвания на иглата в плат, тъкан при шиене, бродиране. Сега младата селянка си везеше нова кошуля.. Бод след бод изникваха шарките по пазвите, по ръкавите — червени, зелени, жълти,.., една в друга, една през друга в сложна плетеница. Д. Талев, ПК, 373. А вземеше ли да шие кенета по ръкави и нагръдки, тя, приведена над нея, внимателно ще ѝ показва колко бода да направи тук и колко клупчета да завърже там. Т. Влайков, Пр I, 34. Пристигна и Павлина в бяла блуза със ситнокръстосани ярки бодове. Ал. Бабек, МЕ, 68.

2. Следа от натискане с островръх предмет или от прокарване на игла с конец в тъкан. Но някак съвсем неочаквано се натрапваше на погледа дясната му ръка.. При свивката се виждаха два пресни червени белега, чията правилна форма и бодовете около тях издаваха работата на хирург. В. Райков, ПВ, 12. По ръба личат бодовете от разпорения шев.

3. Вид шев или бродерия и самият начин на изработването им. — Защо не ѝ купиш една крачна машина от новите модели "Сингер", бе човек? Ситен бод, знаеш, гладко върви и никакъв шум! Чудомир, Избр. пр, 76. Тя [кръжок-ръководителката] ни показа и разни бодове, какво можело да стане с мъниста, с излишна панделчица, ширитче. В. Бончева, АП, 86. Бод зад игла. Бод пред игла. Кръстосан бод. Синджир бод. Бод рибена кост.

4. Бримка (в 1 знач.). Тя плете чорап, възлестите ѝ пръсти чевръсто премятат иглите и се редят бод след бод. Д. Спространов, С., 155. Елка плетеше пуловер за чичо Марин.. — Едно, две... — броеше тя бодовете. А. Гуляшки, МТС, 328. Пусна ми се бод на чорапа.

5. Едно натискане, допиране на островръх предмет в нещо; бодване, убождане. Нещо в миг го бодва по ръката. Трън? Не: два тръна. Два бода. М. Вълев, ПСС, 65. Тя успя да извърне лицето си, но острият и студен бод на мустачките му опари бузата ѝ. И. Петров, НЛ, 17. Коремът на коня му пущаше кръв от бодовете на махмузите му. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 148. ● Обр. Той си спомни с горчивина думите на черноокия,.., и някакъв остър бод го ожили по сърцето. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 11-12.

6. Остар. и диал. Тънък, заострен край на игла, шило, меч и под.; острие, връх, бодил1. Слезе по слабата наклонност на брега,.., като се опираше на тояга, въоръжена с остър бод на долния край. Ив. Вазов, Съч. VI, 62. Ако някой от тие последните заспи, т. е. от чирачетата, цярът му е готов. Начасът няколко иглени бодове ще са забият в месата му. З. Стоянов, ЗБВ I, 67. Като прекарах острието му няколко пъти по бруста, аз опитах бода му изпърво върху едно парче от вехта подметка. Ст. Чилингиров, ХНН, 175. Никола майци думаше: / "Подай ми, мамо, ножове, / със дванадесе бодове / и два ножове ханджаре". Нар. пес., СбБрМ, 191.

7. Диал. Остра, хаплива дума, израз. Гледай какви шила и бодове му пуща. Н. Геров, РБЯ I, 57.

БОД

БОД2, бо̀дът, бо̀да, мн. бо̀дове, след числ. бо̀да, м. Техн. Единица мярка за измерване скоростта на предаване на информация в телеграфията.

— От фр. собств.

Списък на думите по буква