БОЛЯ̀РЧЕ

БОЛЯ̀РЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от болярин; млад болярин, болярски син. Я съм момче баш болярче — / седъмдесе села дръжа. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 281.

Списък на думите по буква