ВАГОНЀТЕН

ВАГОНЀТЕН,-тна, -тно, мн. -тни, прил. Който се отнася до вагонетка. Вагонетна линия.

Списък на думите по буква