ВАДЀ

ВАДЀ, мн. -та, ср. Остар. и диал. Срок, определено време да се изплати полица или дължима сума. За остатъка [от парите] ще да са моля да ма почакате до края на януарий, т.е. още един месец от вадето на полицата. Хр. Ботев, Съч., 1929, 405. Стоил написал, че дава в заем на Богдана 2 500 гроша, който той е длъжен да му заплати, когато дойде срокът (вадето). Хр. Максимов, СбЗР, 22. Времето за изплащание на този дълг беше със срок (ваде) от 9 до 18 месеци: горе-долу до една година трябваше да са наплати. Ил. Блъсков, ПБ, 60.

— От араб. през тур. vâde. — Друга (диал.) форма: ваадѐ.

Списък на думите по буква