ВАКА̀НТЕН

ВАКА̀НТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. За служебно място — който е незает, свободен. — Няма абсолютно никакво вакантно място. Ще правим дори и съкращения, големи съкращения! Д. Калфов, Избр. разк., 309. Завчера получих писмо от полковник Малеев .., та той ми пише, че се откривала вакантна служба за областен началник. К. Калчев, ЖП, 229. В нашата редакция от две години стои вакантна длъжността на пътуващия кореспондент. Сл. Македонски, ЕЗС, 132. — Регентство, обяснявал той [Цанков], може да има при малолетен княз. Когато престолът е вакантен, стига един министерски съвет. С. Радев, ССБ II, 223.

— От лат. vacans, ‑ntis 'празен', през фр. vacant или нем. vakant.

Списък на думите по буква